h1

หน้าหลัก ประวัติหน่วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหน่ว แผนกลยุทธ์ ผู้บังคับบัญชา กระดานสนทนา ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
 

หน่วยงานในสังกัด
   ร้อย ตชด.๑๔๔

   ร้อย ตชด.๑๔๕

   ร้อย ตชด.๑๔๖
   ร้อย ตชด.๑๔๗

หน่วยงานใน สตช.
   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยในสังกัด สตช.
   บช.ตชด.
   บก.ตชด.
   กก.ตชด.

สื่อมวลชน
   TV ช่อง ๓    ไทยรัฐ
   TV ช่อง ๕    เดลินิวส์
   TV ช่อง ๗    ข่าวสด
   TV ช่อง ๙    มติชน
 TV ช่อง NBT    คมชัดลึก

จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ฟัง FM ตชด.๑๐๐.๒๕MHz
แจ้งการกระทำผิด

123

สถิติการเข้าเยี่ยมชม
Hit Counter by Digits02

    ๒๒ ก.ย.๖๑ พ.ต.อ.ปฐม อุ่นอบ ผกก.ตชด.๑๔
เดินทางโดย ฮ.ตรวจเยี่ยมกำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่ ฐปก.เนิน ๘๖๐ อ.แก่งกระจาน จ.พบ.พร้อมมอบ ตู้เย็นพลังงานโซล่าเซลล์ จำนวน ๑ ชุด
  1
h1

  02

    ๒ ก.ย.๖๑ พ.ต.อ.ปฐม อุ่นอบ ผกก.ตชด.๑๔
เดินทางโดย ฮ.ตรวจเยี่ยมกำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่ ฐปก.เขาตินเป็ด อ.บางสะพานน้อย จ.ปข.พร้อมมอบ ตู้เย็นพลังงานโซล่าเซลล์ จำนวน ๑ ชุด
  1
h1

10     ๑๐ ก.ค.๖๑ พ.ต.อ.ปฐม อุ่นอบ ผกก.ตชด.๑๔ เดินทางโดย ฮ.ไปตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฎิบัติหน้า ที่ เนิน ๗๐๐ พร้อมมอบตู้เย็น พลังงานโซล่าเซลล์ จำนวน ๑ ชุด
h1

  120

    ๒๐ มิ.ย.๖๑ พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ จเรตำรวจ พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจราชการ กก.ตชด.๑๔
h1

23     ๒๓ มี.ค.๖๑ พ.ต.อ.ปฐม  อุ่นอบ ผกก.ตชด.๑๔ พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.๑๔๖ เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
h1
  20     ๒๐ มี.ค.๖๑ พ.ต.อ.ปฐม  อุ่นอบ ผกก.ตชด.๑๔ พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยม
ร้อย ตชด.๑๔๗ เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน

h1

05        ๕ ก.ค.๖๑ กก.ตชด.๑๔ จัดให้มีการ ฝึกทบทวน กองร้อยควบคุมฝูงชน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีกำลังพลเข้ารับการฝึกฯ จำนวน ๑ กองร้อย รวม ๑๕๕ นาย
h1
  20  

    ๒๖ มิ.ย.๖๑ กก.ตชด.๑๔โดย ร.ต.ท.เสน่ห์  ทองสวัสดิ์ รอง สว.กก.ตชด.๑๔ (ขว.) พร้อมกำลัง พลในสังกัด รวม ๒๐ นาย ร่วมพิธีวันต่อต้าน ยาเสพติด ณ ศาลากลาง จ.ประจวบฯ
h1


ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน    
    p ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนฯ ขนาด ๑๐ คูหา พร้อมโรงจอดรถและลานซักล้าง จำนวน ๑ หลัง   ๒๘ ส.ค.๖๑ n
    p สรุปรายละเอียดสาระสำคัญของร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคางานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนฯ จำนวน ๑๐ คูหา  n
    p ประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาดรถยนต์เก่าชำรุดของทางราชการ         
    p ประกาศขายทอดตลสาดรถยนต์เก่าชำรุดของทางราชการ          

       คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๓
       แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติการ

     p ประกาศรับสมัครบุคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน รร.ตชด.บ้านโป่งลึก ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี  จำนวน ๑ อัตรา n
     p ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกซึ่งเป็นศิษย์เก่า ร.ร.ตชด.เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๖๑
     p การตรวจสอบสิทธิของตนเองและบุคคลในครอบครัว ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง     
     p อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ     
     p กระบวนการและระยะเวลา/ขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ ๘ ขั้นตอน      
     p คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ      
      p ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 
     p บัญชีรายละเอียดการขอรับรองเงินเดือนเหลือจ่าย สำหรับข้าราชการตำรวจที่ได้รับ เงินเพิ่มพิเศษ พ.ส.ร.   
      โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด      แบบฟอร์มตัวอย่าง     p วิธีการชำระเงิน  

      v การติดตั้งตู้เย็นพลังงานโซล่าเซลล์ ลูกที่ ๒ ที่ ฐปก.เขาตีนเป็ด n
      v การติดตั้งดู้เย็นพลังงานโซล่าเซลล์     n
      1 แผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเ ฉิน (IT Contingency Plan) ของ กก.ตชด.๑๔ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘  
      1 วิธีการปฏิบัติเมื่อพบวัตถุต้องสงสัย หรือวัตถุระเบิด  
      p องค์ความรู้เกี่ยวกับด้านการเงิน
       องค์ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยน้ำอินทรีย์ (น้ำหมักชีวภาพ) ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

h

      1 แผนสร้างความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑     n
      1 แบบสำรวจข้อมูลเพื่อการเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร     n
      1 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน  แบบตรวจร่างกาย     n
      1 แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาบุตร  ๑.มูลนิธิพระพุทธศรีประกายสิทธิ์  ๒.มส.ตชด.สว.และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ๓.สมาคมแม่บ้านตำรวจ 
๔.มูลนิธิบุณยะจินดา  ๕.มูลนิธ พล.ต.อ.สุรพล จุลละพราหมณ์  ๖.ร.ต.อ.ธรณิศฯ  ๗.ม.ศรีปทุมของสมาคมแม่บ้านตำรวจ  ๘.บช.ตชด. 
      1 แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ บช.ตชด.ประจำปีงลประมาณ ๒๕๕๖  
      1 แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
      1 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงทายาทผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์การฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
      1 แผนการแจกจ่ายยา - เวชภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๕๕   ๑.ร.ร.ตชด.ในสังกัด  ๒.ร้อย ตชด.๑๔๔ - ๑๔๗  

f

     1 เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ๒.๑ การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ปี งปม.๖๑ เดือน  เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. พ.ย.  n
     1 เผยแพร่รายละเอียดรายการบัญชี ที่สำคัญ ก.ย.๖๑     n
     1 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศีกษาและค่าเล่าเรียน ปี ๒๕๕๙
     1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ ๙ ปี ๒๕๖๐
     1 พรบ.เงินเดือน ปี ๒๕๓๘
     1 ค่ารักษาพยาบาล (ใหม่)    คู่มือค่ารักษาพยาบาล
     1 คู่มือและแนวปฏิบัติเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ปี ๒๕๖๑
     1 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาประเภทผู้ป่วยนอก
     1 รายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าโครงการเบิกจ่ายตรง

......................................................................................................................................................................................................................................................................................
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔ "ค่ายพระมงกุฎเกล้า" ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
โทร:๐๓๒-๕๑๐๐๕๒ - ๔ โทรสาร:๐๓๒-๕๗๘๐๕๗
อีเมล์:bpp14@bpp.go.th