1

 

c

เพื่อความโปร่งใสเป็นธรรมทุกข้อความส่งถึงมือผู้มีอำนาจโดยผู้อื่นไม่สามารถทราบได้

<< ทุกข้อความของท่านที่กรุณาส่งมาถูกส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจเท่านั้น โดยที่ผู้ไม่เกี่ยวข้องไม่สามารถรับทราบได้ครับ >>
<< เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณาใช้ชื่อ/เบอร์โทรศัพท์/ที่อยู่จริง หากเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหรือขอข้อมูลจากท่านเพิ่มเติม >>
<< ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่กรุณาส่งเรื่อง/แจ้งเบาะแส ให้เราทราบ >>


................................................................................................................................................................................................................................................................................................
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔ "ค่ายพระมงกุฎเกล้า" ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
โทร : ๐๓๒-๕๑๐๐๕๒ - ๔ โทรสาร:๐๓๒-๕๗๘๐๕๗
อีเมล์:bpp14@bpp.go.th