๒๓ ก.พ.๖๗ วันที่ละลึก ” พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ” ณ บริเวณลานพิธีอเนกประสงค์ ศาลากลางประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบฯ จ.ประจวบฯ

1258065 1258066 S  475029508 S  475029511
1258068 S  475029512 S  475029513 1258073