๐๔ ต.ค.๖๖ กก.ตชด.๑๔ ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

LINE ALBUM บริจาคโลหิตวันนวมินทรมหาราช ๒๓๑๐๐๕ 185 LINE ALBUM บริจาคโลหิตวันนวมินทรมหาราช ๒๓๑๐๐๕ 171 LINE ALBUM บริจาคโลหิตวันนวมินทรมหาราช ๒๓๑๐๐๕ 174 LINE ALBUM บริจาคโลหิตวันนวมินทรมหาราช ๒๓๑๐๐๕ 69
LINE ALBUM บริจาคโลหิตวันนวมินทรมหาราช ๒๓๑๐๐๕ 182 LINE ALBUM บริจาคโลหิตวันนวมินทรมหาราช ๒๓๑๐๐๕ 169 LINE ALBUM บริจาคโลหิตวันนวมินทรมหาราช ๒๓๑๐๐๕ 166 LINE ALBUM บริจาคโลหิตวันนวมินทรมหาราช ๒๓๑๐๐๕ 168
LINE ALBUM บริจาคโลหิตวันนวมินทรมหาราช ๒๓๑๐๐๕ 75 LINE ALBUM บริจาคโลหิตวันนวมินทรมหาราช ๒๓๑๐๐๕ 78 LINE ALBUM บริจาคโลหิตวันนวมินทรมหาราช ๒๓๑๐๐๕ 80 LINE ALBUM บริจาคโลหิตวันนวมินทรมหาราช ๒๓๑๐๐๕ 14
LINE ALBUM บริจาคโลหิตวันนวมินทรมหาราช ๒๓๑๐๐๕ 37 LINE ALBUM บริจาคโลหิตวันนวมินทรมหาราช ๒๓๑๐๐๕ 49 LINE ALBUM บริจาคโลหิตวันนวมินทรมหาราช ๒๓๑๐๐๕ 60 LINE ALBUM บริจาคโลหิตวันนวมินทรมหาราช ๒๓๑๐๐๕ 65
LINE ALBUM บริจาคโลหิตวันนวมินทรมหาราช ๒๓๑๐๐๕ 95 LINE ALBUM บริจาคโลหิตวันนวมินทรมหาราช ๒๓๑๐๐๕ 97 LINE ALBUM บริจาคโลหิตวันนวมินทรมหาราช ๒๓๑๐๐๕ 102 LINE ALBUM บริจาคโลหิตวันนวมินทรมหาราช ๒๓๑๐๐๕ 110
LINE ALBUM บริจาคโลหิตวันนวมินทรมหาราช ๒๓๑๐๐๕ 122 LINE ALBUM บริจาคโลหิตวันนวมินทรมหาราช ๒๓๑๐๐๕ 127 LINE ALBUM บริจาคโลหิตวันนวมินทรมหาราช ๒๓๑๐๐๕ 146 LINE ALBUM บริจาคโลหิตวันนวมินทรมหาราช ๒๓๑๐๐๕ 147
LINE ALBUM บริจาคโลหิตวันนวมินทรมหาราช ๒๓๑๐๐๕ 151