ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดเกตุชยาราม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

temp c3c7d9e2bf6eb5bb9fd52f1236a47b5d2 4804137472002218768 511531193998094 temp c3c7d9e2bf6eb5bb9fd52f1236a47b5d2 4804137472002218768 511531193821271 temp c3c7d9e2bf6eb5bb9fd52f1236a47b5d2 4804137472002218768 511531194113302 temp c3c7d9e2bf6eb5bb9fd52f1236a47b5d2 4804137472002218768 511531193355698
temp c3c7d9e2bf6eb5bb9fd52f1236a47b5d2 4804137472002218768 511531193419969 temp c3c7d9e2bf6eb5bb9fd52f1236a47b5d2 4804137472002218768 511531193428614 temp c3c7d9e2bf6eb5bb9fd52f1236a47b5d2 4804137472002218768 511531193445281 temp c3c7d9e2bf6eb5bb9fd52f1236a47b5d2 4804137472002218768 511531193453614
temp c3c7d9e2bf6eb5bb9fd52f1236a47b5d2 4804137472002218768 511531193518406 temp c3c7d9e2bf6eb5bb9fd52f1236a47b5d2 4804137472002218768 511531193536323 temp c3c7d9e2bf6eb5bb9fd52f1236a47b5d2 4804137472002218768 511531193595489 temp c3c7d9e2bf6eb5bb9fd52f1236a47b5d2 4804137472002218768 511531193609969
temp c3c7d9e2bf6eb5bb9fd52f1236a47b5d2 4804137472002218768 511531193877260