พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕

LINE ALBUM งานเกษียณ 29 ก.ย 65 ๒๒๑๐๐๔ 268 LINE ALBUM งานเกษียณ 29 ก.ย 65 ๒๒๑๐๐๔ 292 LINE ALBUM งานเกษียณ 29 ก.ย 65 ๒๒๑๐๐๔ 51 LINE ALBUM งานเกษียณ 29 ก.ย 65 ๒๒๑๐๐๔ 76
LINE ALBUM งานเกษียณ 29 ก.ย 65 ๒๒๑๐๐๔ 90 LINE ALBUM งานเกษียณ 29 ก.ย 65 ๒๒๑๐๐๔ 103 LINE ALBUM งานเกษียณ 29 ก.ย 65 ๒๒๑๐๐๔ 130 LINE ALBUM งานเกษียณ 29 ก.ย 65 ๒๒๑๐๐๔ 275
LINE ALBUM งานเกษียณ 29 ก.ย 65 ๒๒๑๐๐๔ 207 LINE ALBUM งานเกษียณ 29 ก.ย 65 ๒๒๑๐๐๔ 291 LINE ALBUM งานเกษียณ 29 ก.ย 65 ๒๒๑๐๐๔ 293 LINE ALBUM งานเกษียณ 29 ก.ย 65 ๒๒๑๐๐๔ 260
LINE ALBUM งานเกษียณ 29 ก.ย 65 ๒๒๑๐๐๔ 257 LINE ALBUM งานเกษียณ 29 ก.ย 65 ๒๒๑๐๐๔ 252 LINE ALBUM งานเกษียณ 29 ก.ย 65 ๒๒๑๐๐๔ 230 LINE ALBUM งานเกษียณ 29 ก.ย 65 ๒๒๑๐๐๔ 235
LINE ALBUM งานเกษียณ 29 ก.ย 65 ๒๒๑๐๐๔ 238 LINE ALBUM งานเกษียณ 29 ก.ย 65 ๒๒๑๐๐๔ 241 LINE ALBUM งานเกษียณ 29 ก.ย 65 ๒๒๑๐๐๔ 244 LINE ALBUM งานเกษียณ 29 ก.ย 65 ๒๒๑๐๐๔ 249
LINE ALBUM งานเกษียณ 29 ก.ย 65 ๒๒๑๐๐๔ 158 LINE ALBUM งานเกษียณ 29 ก.ย 65 ๒๒๑๐๐๔ 164 LINE ALBUM งานเกษียณ 29 ก.ย 65 ๒๒๑๐๐๔ 190 LINE ALBUM งานเกษียณ 29 ก.ย 65 ๒๒๑๐๐๔ 211
LINE ALBUM งานเกษียณ 29 ก.ย 65 ๒๒๑๐๐๔ 214 LINE ALBUM งานเกษียณ 29 ก.ย 65 ๒๒๑๐๐๔ 217 LINE ALBUM งานเกษียณ 29 ก.ย 65 ๒๒๑๐๐๔ 9 LINE ALBUM งานเกษียณ 29 ก.ย 65 ๒๒๑๐๐๔ 43