โครงการ การจัดการความเครียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด กก.ตชด.๑๔

20170622 102408 ๘;���r�������ๆ����������4xV4xV4xV4�����0�`��=�่ฦ�������o:����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C�A�L�ZKFI07����Cur.ZKFJ03CML�018001001509FD120109010B010D010D01240967๏�1๋&������T�U�N�A���ะๆ�ฐ����ฦ�L���P����ฮั��ฉK��โ��ิ��๛P��1ข���FLFL�SVN# g	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ฎ����ะๆ�	�Q	Q	�������ๆดb���������X�X���������������������������ั��๖๊�� �� ������)����ิ���ๆ�������๛�� ��8�����Q��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JKJK��ฉ��t��ใ–��ย����B…������������������\����ฺว�ฐ����ฦ�L���P����ฮั��ฉK��โ��ิ��๛P��1ข�JKJKaf�aU�p�	�p�	�p�	�`�	�`�	�qf�qf�qf�qf�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�#�€�	�p�	�p�	�p�	�`�	�`�	�`�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	���€�	�p�	�p�	�p�	�€�	�`�	�@�P�P�`�	�p�	�p�	�p�	�€�	�€�	�A"�€�	�p�	�p�	�p�	�€�	�€�	�€�	�p�	�€�	�aU�aU�p�	�qf�€�	�€�	��€�	�p�	�p�	�p�	�€�	�p�	�p�	�p�	�`�	�aU�aU�p�	�p�	�€�	�€�	� �€�	�p�	�p�	�`�	�p�	�€�	�p�	�aU�`�	�`�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	���	�p�	�p�	�p�	�`�	�€�	���	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�‘�"�€�	�€�	�qf�p�	�p�	�p�	�1"�A"�p�	�Q3�A"�‘�‘�‘�‘�"�€�	�p�	�p�	�p�	�qU�`�	�!"�A"�p�	�A"�1"�‘�‘�‘�‘�"�‘�p�	�qU�p�	�qU�p�	�!"�`�	�`�	�`�	�1"�‘�‘�‘�‘�"�‘�p�	�qU�p�	�p�	�p�	�!"�A"�`�	�@�1"�‘�p�	�p�	�p�	�"� �p�	�p�	�p�	�p�	�`�	�!"�1"�A"�1"�1"�p�	�p�	�‘�‘�"�!"�p�	�p�	�qU�qU�qf�!"�A"�‘� � �‘�‘�‘�‘�"�"�‘�p�	�qU�qU�qU�!"�A"�A"�1"�1"�‘�‘�‘�‘�‘�"�‘�‘�p�	�qU�af�!"�A"�A"�A"�A"�‘�‘�‘�‘�#�"�‘�‘�`�	�b�	�b�	�!"�1"�A"�A"�A"�JKJKV�����น'�ํ���ฬ�(๐�����ญ฿�������������xv���๑ข�ค����!�������������������������������������������������T�����ใว�V�����ีว�V�����ีว�V�����ีว��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AFAFึ����ึ����ป�็Eป�ฏ� 	�ฦภ �จย…�1๋…�$|‘����‘������ ��ศ�� �‘A��ฑฆ	�2ฆ�Rใ��FS��m��็ม��ฦอฎ����ฎ����ฎ����ฎ����ฎ����ฎ����ฎ����ฎ����ฎ����ฎ����ฎ����ฎ����ฎ����ฎ����ฎ����ฎ����ฎ����ฎ����ฎ����ฎ����������AFAF���ZK0���AFAFไ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ฐ๔€���� ����� ����X �คx�Rผ�)��)��s�s�\&บฦณ��6nw��w����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������y��{��}����ฮ�F฿�W๐�ผ�ะล#�4�5รK��@฿�ฯ๗ 20170622 142303 ๘;���K�������,��b��$�����4xV4xV4xV4�����0�`���่ฒ�������^M���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C�A�L�ZKFI07����Cur.ZKFJ03CML�018001001509FD120109010B010D010D01240967๏�1๋&������T�U�N�A���ะ,���‘7����ย���•�อW��ฌ��๖ึ��ํJ����๋��๗X������FLFL�SVN# g	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ฎ����ะ,�����	�]	R	�������๏b���������y8u���������๏���������������������{u�����์u��‘���� ��ฒ�����,��”���Z�� ��8�����ฆ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JKJK��ฉ��t��ใ–��ย����B…��������้���������ถ6����;��‘7����ย���•�อW��ฌ��๖ึ��ํJ����๋��๗X����JKJK0�0�1"�1"�1"�1"�1"�0�‘�"� �0� �"�"��A"�1"�A"�A"�1"�A"�A"�‘� �"� � � �"�"� �1"�af�`�	�p�	�Q3�qf�1"� �!"�"�1"�1"�1"�"��@�A"�af�`�	�p�	�`�	�Q3�`�	�0� �"�‘�1"�1"�"�"�@�!"�af�’�	�p�	�‘�Q3�`�	�0�‘�‘�P�‘�‘�"�"�0�0�P�‘�‘�‘�`�	�P�0�‘�’�	�‘�p�	�‘�"�‘�‘�1"�‘�‘�‘�‘�@�0�‘�‘�‘�‘�p�	�‘�‘�‘�‘�1"�‘�’�	�’�	�’�	�‘�‘�€�	�‘�‘�‘�‘�‘�"�‘�‘�0�‘�’�	�’�	�’�	�’�	�‘�€�	���	���	�‘�’�	�‘�"�‘�p�	�0�‘�’�	�’�	�’�	�’�	�‘�‘���	���	�€�	�€�	�‘�"�‘�’�	�‘�’�	�’�	�’�	�’�	�’�	�‘���€�	���"�"�‘�"�"�’�	�‘�’�	�’�	�’�	�’�	�’�	�’�	�€�	�"�"�"�"�"�‘�"�’�	�‘�’�	�’�	�’�	�’�	�’�	�p�	���€�	�"�"�"�"�€�	�’�	�’�	�‘�’�	�’�	�’�	�’�	�‘�p�	�p�	�€�	�"�"�"�‘�`�	�’�	�’�	�‘�’�	�’�	�’�	�’�	�‘�p�	�p�	�‘��"�"�‘�’�	�’�	�’�	�A"�’�	�’�	�’�	�‘�‘�‘�‘�‘�‘�‘�‘�"�’�	�’�	�’�	�JKJK'/�๑���คฃ�DC�๐���p��๓������������������������������ภอ�����๖�������������������������������������������������17�"��c��7�"��r��7�"��r��7�"��r���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AFAFึ����ึ����ป�ฮป�:� ��ฺ �.�…	�ฝ,…�ย’����’����� �h”��o  �\F �—๋ง �1�ง�L@ง �…็ง�� ง�#%ง�ท�ด����ด����ญ����ญ����ฆ����ฆ����ฆ����ฆ����ฆ����ฆ����ฆ����ฆ����ฆ����ฆ����ฆ����ฆ����ฆ����ฆ����ฆ����ฆ����������AFAF���ZK0�งaAFAFไ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ฐ๔€���� ����� ����X �คx�Rผ�)��)��s�s�\&บฦณ��6nซ��ซ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ญ��ฏ��ฑ��ณ��ฮ�F฿�W๐�ผ�ฺ�4�2’���@฿�ฯ๖ 20170622 102514 ๘;���K���������A��!�����4xV4xV4xV4�����0�`�๎�่ว�������ค�!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C�A�L�ZKFI07����Cur.ZKFJ03CML�018001001509FD120109010B010D010D01240967๏�1๋&������T�U�N�A���ะ���5����ฤ�/��ไQ��ํ��	า���K�๛แ��ธ��ญP���ข���FLFL�SVN# g	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ฎ����ะ����ล	�P	Q	������๕�อb���������� 20170622 102603 ๘;���K�������D��z�������4xV4xV4xV4�����0�`�ใ�่ว�������๐����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C�A�L�ZKFI07����Cur.ZKFJ03CML�018001001509FD120109010B010D010D01240967๏�1๋&������T�U�N�A���ะD�8ไ����5,�…ซ�=��z��=ฯ��mD�V์�� ��%Y��;—���FLFL�SVN# g	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ฎ����ะD��	�c	Q	๒�����ใฬ ๛b���������Bฆ>���������๛������������������ู��{u�����ฤ��������I��T���D�������ณ�� ��8�����ข��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JKJK��ฉ��t��ใ–��ย����B…������ใ������������ะแ����D(�8ไ����5,�…ซ�=��z��=ฯ��mD�V์�� ��%Y��;—�JKJKp�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�€�	���	���	���	���	���	���	���	�€�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�€�	�€�	���	���	���	���	���	���	���	�€�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	���	���	�€�	�€�	�€�	�€�	�€�	�€�	���	�€�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�€�	�€�	�€�	�€�	�€�	�€�	�€�	�€�	�€�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	���	���	���	���	�€�	�€�	���	���	���	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	���	���	���	�‘�`�	�`�	���	���	���	�p�	�p�	�p�	�p�	�af�af�Q3�`�	�`�	�`�	�Q3�Q3�Q3�`�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�A"�2D�1"�qf�qf�qU�qU�qU�qU�qU�qf�p�	�af�Q3�A"�`�	�1"�2w�1"�p�	�qf�qU�qU�qU�qU�qU�qU�Q3�A"�2D�2D�`�	�A"�2w�A"�p�	�p�	�qU�qU�qU�qU�qU�qU�p�	�A"�2D�2D�A"�1"�1"�p�	�p�	�p�	�qU�qU�€�	�p�	�qU�p�	�p�	�A"�2w�2D�Q3�1"�1"�P�p�	�p�	�qU�p�	�`�	�€�	�qU�p�	�p�	�Q3�2D�1"�Q3�A"�A"�Q3�p�	�p�	�qU�p�	�€�	�p�	�qU�p�	�p�	�A"�A"�1"�`�	�A"�Q3�A"�`�	�`�	�qU�qU�aU�qU�qU�p�	�p�	�A"�`�	�P�p�	�JKJK�๒����&ำ�-���•�R๖����R๖��;���� ,�ฌ^�����ญ�Dจ�����������������!ะ����จํ�������������������������ฟแ�๗���3(�ฟแ�๗���1(�ฟแ�๗���1(�ฟแ�๗���1(��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AFAFึ����ึ����ป��ญป��ส � ( �ด/…�๗ซ…�€‘j�ฉ”j�P฿…����…������%l��ื(“	�IX“�:บ�	�LL��Yช“	�.X“�o�“�Q๘“��eฉ����ฉ����ข����ข����ข����ข����ข����ข����ข����ข����ข����ข����ข����ข����ข����ข����ข����ข����������AFAF���ZK0�“�AFAFไ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ฐ๔€��� ����� ����\!�คx�Rผ�)��)��s�s�\&บฦณ��6n����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ฮ�F฿�W๐�ผ��ง�4�)ิ��@฿�ฯ๖
20170622 103602 ๘;���K����������ธ�������4xV4xV4xV4�����0�`�EO�่�������ู็+���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C�A�L�ZKFI07����Cur.ZKFJ03CML�018001001509FD120109010B010D010D01240967๏�1๋&������T�U�N�A���ะ��RRฏ����ล����๚P�� ���ั��ูK�Iโ��ศ��ฬP��lข���FLFL�SVN# g	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ฎ����ะ��RRR-	�Q	Q	������ฒ่�-b���������V�V��������$�-���������������������{u��t��z��������6��V�����|�����+�� ��8��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JKJK��ฉ��t��ใ–��ย����B…������ฒ��-�������������Uฤ�ฏ����ล����๚P�� ���ั��ูK�Iโ��ศ��ฬP��lข�JKJKp�	�p�	�p�	�`�	�`�	�`�	�af�P�`�	�Q3�Q3�Q3�P�`�	�P�Q3�p�	�€�	�‘�p�	�qf�qf�qf�p�	�aU�aU�aU�p�	�p�	�Q3�p�	�P�p�	�qf�`�	�`�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�`�	�`�	�aU�p�	�A"�`�	�‘�p�	�p�	�p�	�`�	�€�	�P�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�`�	�p�	�1"�`�	�‘�p�	�qf�af�`�	�p�	�A"�P�p�	�p�	�p�	�`�	�`�	�P�1"�‘�‘�p�	�p�	�p�	�Q3�`�	�@�p�	�Q3�p�	�p�	�`�	�`�	�`�	�aU�‘�p�	�`�	�’�	�‘�p�	�`�	�`�	�P�`�	�p�	�p�	�`�	�`�	�p�	�`�	�‘�`�	�‘�‘�p�	�`�	�‘�`�	�P�`�	�‘�‘�P�`�	�0�@�`�	�`�	�’�	�‘�`�	�‘�P�P�P�p�	�p�	�‘�‘�‘�‘�‘�‘�‘�’�	�’�	�‘�‘�Q3�Q3�‘�‘�p�	�‘�‘�‘�p�	�‘�‘�‘�’�	�p�	�‘�‘�Q3�Q3�Q3�Q3�‘�‘�‘�‘�1"�‘�‘�‘�`�	�‘�"�‘�Q3�Q3�Q3�Q3�‘�‘�‘�‘�!"�‘�‘�‘�‘� �‘�"�Q3�Q3�Q3�Q3�A"�‘�`�	�‘�"�"�‘�‘�‘�‘�‘�0�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�‘�‘�‘�"�’�	�‘�‘�‘�‘�‘�A"�A"�Q3�Q3�Q3�Q3�‘�‘�"�"�‘� � � � �‘�A"�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�‘�‘�‘�‘�‘�JKJKว���Oฝ��'�๙���*ฤ�o๗�����์่�������������ฏซ���3_�Fร����ฺ��������������������������������������������������ะ�����7ฤ�า�����ฤ�า�����ฤ�า�����ฤ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AFAFึ����ึ����ป�ถถป�ศ3 �@\ �๕f…���…�ฌ“����“������๓ษ�� \ก�j_ก�ฌิจ�{[จ�ั�����ะส��g��i;��������������������������������������������������������������������������������ค����ค����ค����ค����������AFAF���ZK0��aAFAFไ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ฐ๔€���� ����� ����X �คx�Rผ�)��)��s�s�\&บฦณ��6n€��€����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ฮ�F฿�W๐�ผ�y&�4�3โk��@��ฟ� 20170622 102647 ๘;���K�������ท��ํ�������4xV4xV4xV4�����0�`�+��่ว�������ร�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C�A�L�ZKFI07����Cur.ZKFJ03CML�018001001509FD120109010B010D010D01240967๏�1๋&������T�U�N�A���ะท��������ฯย�X��ลQ��ใ��๖ั��#L�็แ��ช��rP��ไข���FLFL�SVN# g	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ฎ����ะท����i	�M	Q	������v่Ovb�������������������v������������������`��{u��=��z���…����%��ๆ�k��ท�”�������� ��8��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JKJK��ฉ��t��ใ–��ย����B…������v��e���������x����ย������ฯย�X��ลQ��ใ��๖ั��#L�็แ��ช��rP��ไข�JKJKA"�A"�A"�A"�A"�A"�A"�Q3�A"�A"�A"�A"�A"�A"�A"�A"�0�A"�1"�1"�A"�A"�A"�A"�A"�A"�A"�0� � �1"�A"�af�af�`�	�1"�`�	�`�	�1"�Q3�Q3�1"�A"�A"� � � �A"�qf�qf�`�	�Q3�af�af�1"�af�af�`�	�1"�P�A"� � �0�p�	�qf�`�	�Q3�qf�af�A"�af�af�1"�@�P�A"� �0�@�p�	�p�	�p�	�P�p�	�p�	�Q3�`�	�p�	�`�	�`�	�`�	�P�P�@�0�p�	�P�p�	�`�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�`�	�p�	�`�	�p�	�p�	�p�	�p�	�P�p�	�p�	�p�	�p�	�`�	�`�	�P�`�	�‘�‘�‘�p�	�p�	�@�`�	�p�	�Q3�Q3�`�	�`�	�`�	�A"�p�	�p�	�p�	�P�p�	�P�‘�‘�‘�`�	�Q3�Q3�p�	�`�	�p�	�Q3�Q3�p�	�‘�p�	�`�	�‘�‘�p�	�P�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�af�Q3�Q3�‘�‘�‘�€�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�A"�Q3�Q3�A"�A"�1"�‘�‘�‘�"�"�‘�p�	�`�	�‘�‘�‘�A"�A"�A"�‘�‘�‘�A"�A"�"��"�‘�‘�‘�‘�‘�‘�Q3�"�‘�‘�‘�Q3�Q3��"�"�‘�‘�"�P�‘�‘�‘�‘�P�‘�P�Q3�Q3�0��"�‘�‘�"�‘�‘�‘�@�@�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�JKJK๖&���(ฐ�;�����”ะ�ง๕�����ะ์�������������������������-ุ���กๅ�������������������������������������������������ศ�#��`ย�ย�#��Dย�ย�#��Dย�ย�#��Dย��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AFAFึ����ึ����ป�์ป�9@ �kD �ร6…�‘…�vX’����’������}%��งฃ �็B �)ณง�dEง�๓ฟง��ง�ปนง�หภง�ปzจ����จ����จ����จ����จ����จ����จ����จ����จ����จ����จ����จ����จ����จ����จ����จ����จ����จ����จ����จ����������AFAF���ZK0�งlAFAFไ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ฐ๔€��� ����� ����\!�คx�Rผ�)��)��s�s�\&บฦณ��6n��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	���� ��ฮ�F฿�W๐�ผ�อ�4�+๘ฝ��@���฿ 20170622 142935 ๘;���K�������ก��ื�������4xV4xV4xV4�����0�`�ึ�่โ�������f�^���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C�A�L�ZKFI07����Cur.ZKFJ03CML�018001001509FD120109010B010D010D01240967๏�1๋&������T�U�N�A���ะก�qq����aอ����O��M��ฎั��IK�	ใ��๚��jQ���ก���FLFL�SVN# g	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ฎ����ะก�qqqh	�A	Q	������w่Pab���������Z�]��������4�a������������������a��{u��=��z���m����)��|�����ก�pl����[�� ��8�����”��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JKJK��ฉ��t��ใ–��ย����B…������w��X���������๑�����ฬ�����aอ����O��M��ฎั��IK�	ใ��๚��jQ���ก�JKJKp�	�p�	�af�af�af�af�af�af�Q3�Q3�A"�A"�A"�A"�A"�A"�`�	�p�	�p�	�p�	�qf�qf�af�af�aU�af�`�	�Q3�A"�A"�A"�Q3�p�	�`�	�‘�P�`�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�Q3�`�	�Q3�Q3�A"�p�	�`�	�P�P�`�	�€�	�€�	�€�	�p�	�`�	�p�	�af�`�	�A"�A"�A"�qf�`�	�af�P�p�	�€�	�€�	�Q3�Q3�p�	�`�	�`�	�P�1"�1"�1"�qf�p�	�qf�`�	�`�	�‘�P�A"�A"�p�	�`�	�P�1"�!"�!"�!"�p�	�qf�p�	�p�	�1"�af�`�	�`�	�Q3�p�	�`�	�`�	�`�	�A"�1"�!"�qf�p�	�’�	�’�	�1"�‘�`�	�‘�Q3�`�	�`�	�`�	�`�	�`�	�A"�A"�`�	�`�	�@�@�A"�‘�‘�‘�A"�Q3�A"�A"�0�0�`�	�A"�@�@�A"�A"�`�	�p�	�@�‘�`�	�P�Q3�A"�1"�1"�‘�0�A"�A"�A"�A"�Q3�`�	�Q3�Q3�`�	�`�	�Q3�A"�A"�A"�p�	�’�	�Q3�A"�A"�A"�’�	�’�	�A"�P�p�	�p�	�A"�A"� �‘�p�	�’�	�A"�A"�A"�‘�‘�‘�‘�`�	�p�	�p�	�1"� �"�"�p�	�‘�A"�A"�P�`�	�‘�‘�`�	�’�	�p�	�p�	�A"�‘�‘�‘�‘�‘�A"�A"�p�	�‘�‘�‘�P�‘�`�	�`�	�‘�‘�‘�‘�’�	�‘�Q3�A"�p�	�‘�‘�‘�Q3�‘�‘�‘�‘�‘�‘�’�	�’�	�’�	�JKJK^ �๖���๕ต�อ���ฺ�ึ����$��������������������������ม��������������������������������������������������������;อ���� อ���� อ���� อ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AFAFึ����ึ����ป�ู]ป��: �งO  �tฯ… �dๅ…�-������������ซg� �ฤfฆ�Jbฆ �z>ญ ��ขญ� �� �pT��EH��mณ�!�d6”����”����”����”����”����”����”����”����”����”����”����”����”����”����”����”����”����”����”����”����������AFAF���ZK0��aAFAFไ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ฐ๔€���� ����� ����X �คx�Rผ�)��)��s�s�\&บฦณ��6n��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������’��”��ฮ�F฿�W๐�ผ�กข!�4�3UY��@��� 20170622 144059 ๘;���K�������–��ฬ�������4xV4xV4xV4�����0�`�ฒิ	�่ื�������AJ=���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C�A�L�ZKFI07����Cur.ZKFJ03CML�018001001509FD120109010B010D010D01240967๏�1๋&������T�U�N�A���ะ–�ffฺ$����Jธ�”��๙S��s��ึา���L��เ����Q��|ข���FLFL�SVN# g	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ฎ����ะ–�fffY	�K	Q	�������่_Vb����������
20170622 121600 ๘;���K�������๑��'�������4xV4xV4xV4�����0�`�2ฅ�่ภ �������ยx���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C�A�L�ZKFI07����Cur.ZKFJ03CML�018001001509FD120109010B010D010D01240967๏�1๋&������T�U�N�A���ะ๑�มม๔����ด๒�้ฃ�F����oะ���G�๒็��R���U��&����FLFL�SVN# g	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ฎ����ะ๑�มมม	�p	Q	๏�����RฃO �b���������>๊8�������������������������������์ร�����)ล��พ����"��@�����๑�ธผ����+�� ��8�����ฐ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JKJK��ฉ��t��ใ–��ย����B…����R��ฃ������������ํ๒����ต๔�๔����ด๒�้ฃ�F����oะ���G�๒็��R���U��&��JKJKqf�qf�qf�qf�qf�qf�qf�qf�qf�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�qf�qf�qf�qf�qf�p�	�p�	�p�	�p�	�qf�qf�qf�qf�qf�qf�qf�qf�qf�qf�qf�qf�p�	�€�	�€�	�€�	�€�	�€�	�€�	�€�	�€�	�p�	�qf�qf�qf�qf�qf�qf�p�	�€�	�€�	���	���	���	���	���	���	�p�	�qf�qf�qf�aU�qf�qf�p�	�€�	���	�€�	�€�	���	���	���	�€�	�p�	�qf�qf�qf�aU�qU�qf�p�	�€�	�€�	�€�	�€�	�€�	�€�	�€�	�€�	�p�	�qf�qf�qf�qU�p�	�p�	�p�	�p�	�€�	�€�	�p�	�€�	�p�	�qU�p�	�p�	�qU�qU�qf�`�	�Q3�p�	�`�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�`�	�qf�`�	�A"�A"�Q3�Q3�A"�Q3�`�	�`�	���	�`�	�Q3�`�	�Q3�A"�Q3�‘�p�	�‘�`�	�‘�`�	�Q3�`�	�`�	�`�	�‘�Q3�A"�1"�1"�A"�‘�qf�‘�p�	�‘�`�	�Q3�Q3�`�	�`�	�‘�`�	�1"�1"�A"�‘�‘�qf�‘�`�	�‘�`�	�`�	�P�`�	�‘�‘�`�	�1"�1"�qf�‘�‘�p�	�‘�`�	�‘�`�	�‘�p�	�‘�p�	�‘�p�	�1"�‘�qf�‘�‘�‘�‘�‘�‘�‘�‘�‘�‘�p�	�‘�‘�‘�`�	�qf�A"�‘�‘�‘�‘�‘�‘�Q3�‘�‘�‘�’�	�‘�‘�`�	�p�	�‘�‘�‘�‘�‘�‘�Q3�‘�‘�Q3�‘�‘�‘�‘�1"�Q3�‘�JKJKึ� ��/็�����ฺ็�ย๏���ฯ๎������������� q����z�ฅo�����๑;��������������������������������������������������๒�ใ���ช๔�ต๒�ใ���|๔�ต๒�ใ���|๔�ต๒�ใ���|๔��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AFAFึ����ึ����ป �ไณป��� �ซ> �/…�รF…�๓�‘����‘����� �งฅ��๏�� �ื฿���ฃฆ�euฆ�‘ฒฆ �vKฆ��งฆ��๎ฆ�Eอ����อ����พ����พ����ท����ท����ฐ����ฐ����ฉ����ฉ����ฐ����ฐ����ฐ����ฐ����ฐ����ฐ����ฐ����ฐ����ฐ����ฐ����������AFAF���ZK0�ฆAFAFไ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ฐ๔€���� ����� ����X �คx�Rผ�)��)��s�s�\&บฦณ��6nk��k����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������m��o��q��s��ฮ�F฿�W๐�ผ��Z#�4�4สฦ��@฿�ฯ๗ 20170622 154925 ๘;���ู�������ๆ��–��������4xV4xV4xV4�����0�`�$๙ �่ม�������x––���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C�A�L�ZKFI07����Cur.ZKFJ03CML�018001001509FD120109010B010D010D01240967๏�1๋&������T�U�N�A���ะๆ�00]����€��—��QK����ั��“I�Pๅ��” ��SS������FLFL�SVN# g	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ฎ����ะๆ�000	�W	Q	������ศๆ�b���������gde���������������������������n��๖๊���� ������(�������ๆ�������๛�� ��8�����ฆ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JKJK��ฉ��t��ใ–��ย����B…������ศ�����������ธ����j��]����€��—��QK����ั��“I�Pๅ��” ��SS����JKJKp�	�`�	�Q3�qU�qU�qf�qU�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�`�	�`�	�p�	�`�	�p�	�`�	�qU�qU�qf�qf�qU�€�	���	���	���	���	���	���	���	�€�	�p�	�`�	�qU�qf�qf�qf�qU�€�	���	���	���	���	���	���	���	�€�	�p�	�aU�aU�qU�qf�p�	�qf���	���	���	���	���	���	���	���	�€�	�p�	�aU�`�	�qU�qf�p�	�p�	���	�€�	�€�	���	���	���	�€�	���	�p�	�p�	�qf�qU�p�	�p�	�p�	�p�	���	�€�	�p�	�€�	�p�	�€�	�p�	�€�	�p�	�A"�A"�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�Q3�p�	�p�	�p�	�€�	�p�	�`�	�1"�A"�Q3�€�	�€�	�Q3�A"�Q3�A"�A"�Q3�A"�`�	�A"�p�	�`�	�p�	�p�	�`�	���€�	�A"�p�	�p�	�`�	�p�	�A"�1"�P�1"�P�P�p�	�p�	�`�	�‘�p�	�P�p�	�p�	�`�	�p�	�1"�p�	�1"�p�	�A"�‘�‘�‘�A"�p�	�p�	�p�	�p�	�p�	�Q3�p�	�A"�p�	�A"�qf�1"�‘�‘�‘�‘�‘�‘�‘�‘�‘�1"�p�	�p�	�p�	�1"�qf�1"�‘�‘�‘�‘�A"�‘�‘�‘�‘�‘�‘�p�	�Q3�`�	�p�	�1"�A"�Q3�Q3�Q3�Q3�‘�‘�Q3�‘�Q3�1"�A"�‘�1"�A"�1"�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�P�‘�Q3�Q3�1"�‘�1"�1"�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�P�‘�1"�‘�1"�1"�JKJK����&พ�ภ�๗���5แ�a๒�����๓�������������du���ศ��"y���๒"�������������������������������������������������ฮ���–��ิ������ิ������ิ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AFAFึ����ึ����ป ��ป�๔? �ๅ\ �{…	�.t…�ใ�”����”�����	�–���ฟรข�•:ข�ฎฉ	�� ฉ�พ�� �.=��c�	�a๕��๚ด����ด����ญ����ญ����ฆ����ฆ����ฆ����ฆ����ฆ����ฆ����ฆ����ฆ����ฆ����ฆ����ฆ����ฆ����ฆ����ฆ����ฆ����ฆ����������AFAF���ZK0���AFAFไ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ฐ๔€�� � ����� ����(�คx�Rผ�)��)��s�s�\&บฦณ��6nG���G�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������I���K���M���O���ฮ�F฿�W๐�ผ�ฑ �4�5���@฿�ฯ๖