๖ ส.ค.๖๐ พิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสถาปนา "ค่ายพระมงกุฎเกล้า"

DSC 0002 DSC 0004 DSC 0005 DSC 0007
DSC 0011 DSC 0132 DSC 0135 DSC 0137
DSC 0139 DSC 0141 DSC 0143 DSC 0145
DSC 0148 DSC 0150 DSC 0152 DSC 0154
DSC 0156 DSC 0159 DSC 0161 DSC 0163
DSC 0165 DSC 0167 DSC 0169 DSC 0170
DSC 0173 DSC 0175 DSC 0177 DSC 0179
DSC 0181 DSC 0183 DSC 0185 DSC 0186
DSC 0189 DSC 0191 DSC 0193 DSC 0195
DSC 0197 DSC 0199 DSC 0201 DSC 0205
DSC 0208 DSC 0210 DSC 0213 DSC 0215
DSC 0217 DSC 0219 DSC 0222 DSC 0224
DSC 0226 DSC 0228 DSC 0230 DSC 0232
DSC 0234 DSC 0237 DSC 0239 DSC 0241
DSC 0243 DSC 0245 DSC 0247 DSC 0249
DSC 0251 DSC 0253 DSC 0255 DSC 0256
DSC 0259 DSC 0261 DSC 0263 DSC 0264
DSC 0267 DSC 0269 DSC 0271 DSC 0273
DSC 0276 DSC 0279 DSC 0281 DSC 0284
DSC 0287 DSC 0289 DSC 0292 DSC 0295
DSC 0297 DSC 0303 DSC 0305 DSC 0306
DSC 0307 DSC 0309 DSC 0310 DSC 0312
DSC 0316 DSC 0317 DSC 0319 DSC 0322
DSC 0326 DSC 0328 DSC 0330